Uitmuntende post op de Mailinglist

18 mei 2010 door Stefan de Konink

André Engels verblijdde ons een half uurtje geleden op de mailinglijst met deze post 🙂

Veel wordt er rond OSM gediscussieerd over wat wel en niet auteursrechtelijk zou mogen betreffende gebruik van andere kaarten, satellietopnames en dergelijke bronnen. Ik heb er de Nederlandse jurisprudentie op nageslagen, en het volgende gevonden:

IEPT20090526, GHvJNAA, Carribean Cartographics – uitspraak van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba en de Nederlandse
Antillen, 27 mei 2009, LJN BI6864

De zaak draait rond een voormalige stagiaire van een kaartenmaakbedrijf die daarna, evenals het bedrijf zelf, een (gratis) wegenkaart van Curaçao op de markt brengt. De voormalige werkgever dient een klacht wegens onrechtmatige daad in jegens de voormalige stagiaire en zijn nieuwe bedrijfje. Eén van de punten waarop een klacht is ingediend, is dat er inbreuk zou zijn gemaakt op de auteursrechten van het bedrijf. De rechter doet daarover de volgende uitspraak:

“De maker van een wegenkaart kan alleen dan aanspraak maken op auteursrechtelijke bescherming indien sprake is van een zekere mate van originaliteit en creativiteit, waarop met een ander product wordt voortgeborduurd, dan wel indien een ander product, of één of meer delen daarvan, rechtstreeks van die wegenkaart zijn gekopieerd. Uit de aard van de zaak volgt dat de topografische gegevens en al hetgeen daarmee verband houdt, zoals de aanduiding van plaats- en straatnamen, zich niet lenen voor auteursrechtelijke bescherming. Ook op het formaat van de kaart rust geen auteursrecht. De in de Smart D®iving Road Map opgenomen registers van straatnamen, hotels, stranden en andere locaties vertonen uiteraard wel overeenkomsten, maar ook verschillen, en kunnen niet worden aangemerkt als kennelijk van de Drive & Dive Road Map te zijn gekopieerd. Het hof is dan ook van oordeel dat CC in dit opzicht geen aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming.”

“Ook het verwijt van CC betreffende slaafse nabootsing is naar het oordeel van het hof ongegrond. Daarbij is allereerst van belang datook in dat geval sprake zou moeten zijn van een zekere mate van originaliteit in die zin dat het nagebootste product zich moet onderscheiden van andere, eerder op de markt gebrachte, producten. Dat vereiste geldt niet alleen voor andere wegenkaarten van Curaçao, maar voor wegenkaarten in het algemeen. De wijze waarop in de Drive & Dive Road Map gebruik wordt gemaakt van kleuren, de aanduiding van steden, dorpen, wegen en andere topografische gegevens, onderscheidt zich niet wezenlijk van die waarmee tal van andere wegenkaarten plegen te worden opgemaakt, zodat dit onderscheidend element bij de Drive & Dive Road Map niet aanwezig is.

Eveneens van belang is dat het, om slaafse nabootsing te vermijden, niet nodig is om in alle gevallen, waarin – zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product – een van een eerder product afwijkende mogelijkheid bestaat, steeds voor die andere mogelijkheid te kiezen, zoals CC lijkt te betogen; voldoende is dat op zodanige punten wordt afgeweken dat in redelijkheid alles is gedaan om verwarring te vermijden.”

“Dit één en ander in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat enerzijds de overeenkomsten tussen de beide kaarten grotendeels zijn toe te schrijven aan de topografische en andere gegevens, die een functionele betekenis hebben, terwijl anderzijds verschillen bestaan in de lay-out, de wijze waarop de kaart wordt gevouwen, de gebruikte kleuren, de lettertypen en de symbolen, die voldoende zijn om verwarring te voorkomen. Ook de totaalindruk van de twee kaarten is verschillend.”

De volledige uitspraak valt te lezen op: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BI6864

Tags: ,

Comments are closed.