Archive for the ‘Politiek’ Category

Betreft Verzoek reactie petitie vrijgeven postcodes

donderdag, november 5th, 2009


De vaste commissie van Economische Zaken van uw Kamer heeft op 10 september jl. schriftelijk gevraagd (2009Z16011/20096D42377) naar mijn reactie op de petitie over het vrijgeven van de postcode, welke op 8 september jl. aan deze commissie is aangeboden. De petitie heeft tot doel om de rijksoverheid te verzoeken het auteursrecht over de postcodetabel van TNT te kopen en een wet te maken die de gemeenten verplicht de mutaties niet langer aan TNT door te geven, maar aan een ministerie dat dit wekelijks via internet publiceert voor het publieke domein. Alvorens ik reageer op de petitie wil ik kort de historie van de postcode beschrijven.

Historie postcode
De postcode wordt uitgegeven en onderhouden door TNT. In de jaren zeventig heeft het toenmalige Staatsbedrijf der PTT het postcodesysteem ontwikkeld ten behoeve van een doelmatig en efficiënt postverkeer, in het bijzonder voor optimalisering van het sorteerproces en de bestelling. De uiteindelijke invoering vond in 1977 plaats.

Jaarlijks vinden circa 30.000 mutaties plaats op reeksniveau (woonplaats, straat en postcode) en circa 300.000 mutaties op huisnummerniveau. Bijvoorbeeld omdat er straten bijkomen of verdwijnen, maar ook door gemeentelijke herindelingen. De samenwerking tussen de gemeenten en TNT Post behelst dat gemeenten adresmutaties doorgeven aan TNT Post, waarop TNT Post deze verwerkt in het postcodesysteem en de nieuw toegekende postcodes doorgeeft aan de gemeenten om deze te communiceren met haar burgers. Deze samenwerking is vastgelegd in het Kaderconvenant en Nader Convenant Postcodes, dat op 11 mei 2006 is afgesloten tussen VROM, VNG en TNT Post.

De postcode is in de loop der jaren op meer terreinen ingezet dan alleen efficiënte postsortering, waardoor de postcode een meer maatschappelijke functie heeft gekregen. Het belang bij het postcodesysteem draait om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de postcode. De toegang tot de postcode is voor alle publieke en private partijen onder gelijke en redelijke voorwaarden mogelijk. Individuele postcodes horend bij Nederlandse adressen zijn gratis te verkrijgen via de website van TNT Post en de telefoongids. Postcodebestanden kunnen tegen betaling via TNT-dochter Cendris worden geleverd. Naar keuze wordt tevens een wekelijks of maandelijks mutatieabonnement van de postcodegegevens geleverd.

Met behulp van de postcodetabel kunnen bedrijven en instellingen hun eigen bestanden controleren op deze gegevens. Daarnaast worden met de postcodetabel als basis aanvullende diensten geboden. Deze aanvullende diensten, zoals dataverrijking of -opschoning, worden niet alleen door Cendris aangeboden maar ook door andere bedrijven zoals Postcode.nl.

Reactie op petitie
In de Postwet 2009 is een beschikbaarstelling van postcodes voor andere (veelal commerciële) doeleinden dan postbezorging niet geregeld. Artikel 10 van de Postwet 2009 verplicht beheerders en exploitanten van postcodesystemen combinaties van adressen en postcodes aan een ieder binnen redelijke termijn en tegen kostengeoriënteerde tarieven ter beschikking te stellen. Deze verplichting beperkt zich tot combinaties van adressen en postcodes die voor de postbezorging nodig zijn. In de nota naar aanleiding van het verslag (30536, nr. 8 ) stond aangegeven dat de beschikbaarstelling van postcodes voor andere doeleinden dan de postbezorging buiten de reikwijdte van deze wet valt. Het door uw Kamer aangenomen amendement op artikel 10 Postwet 2009 (30536, nr. 51 – gewijzigd) heeft deze beperking tot alleen postbezorging niet gewijzigd.

Postcodes zijn zoals hierboven beschreven toegankelijk. Dat aan beroepsmatige toepassingen kosten zijn verbonden, is niet onredelijk: het systeem moet worden bijgehouden. Dat is niet anders als het in overheidsbeheer zou zijn. Ik zie hierom geen reden om de huidige situatie te veranderen.

(w.g.) drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken

…het is maar dat u het weet. De verkiezingen komen er weer aan!

Illegaal stemmen op het CDA

donderdag, oktober 1st, 2009

Zojuist kwam ik terug van een algemeen overleg ter evaluatie van de creatieve industrie in Nederland. Daar valt veel onder, eigenlijk alles wat een beetje met innovatie en cultuur te maken heeft. Omdat we binnen OpenStreetMap eigenlijk breed bezig zijn zal ik een aantal opvallende zaken met jullie delen.

Digitale Bioscopen
Wat tijdens de IBC in het RAI theater voor slechts 5 dagen wordt geregeld, is een groot probleem in Nederland. Dit grote probleem beslaat de digitalisering van alle bioscoopzalen, van Pathe to tot filmhuis. We lopen daar als Nederland mee achter, of beter gezegd: de zalen zelf willen niet investeren zelfs niet als het op korte termijn goedkoper is om het celluloid in de ban te doen en te draaien op 2K dan wel 4K projectoren. Toen ik hoorde dat niet alleen de PvdA wilde dat er voor 40 miljoen in bioscopen gepompt moest worden, schrok ik toch wel even. Waarom zou je überhaupt nog willen investeren in een industrie die hopeloos achterloopt op de realiteit?

Concurrentie tussen de creatieve industrie
Het grote idee om de creatieve industrie te laten versmelten in een vertegenwoordigende organisatie lijkt een doodgeboren kindje te zijn. Als men elkaar al niet lek schiet over het feit dat ze het niet met elkaar eens worden over een visie, blijken ze ook nog eens directe concurrenten van elkaar te zijn. Ook dit speelt voor OSM. Neem nu de fietsrouteplanner van de Fietersbond er gaan tonnen subsidie in, waarom begint de fietsersbond daarmee als de volgende planners al bestaan?
Onze vrienden van Goudappel maakten Fietsrouteplanner.nl, of neem de Falk-darkside-routeplanner, dan wel de onvolprezen YOURS. De keuze is reuze…

Cultureel vs Creatief
De SP sneed een redelijk filosofisch puntje aan. Wanneer is iets cultuur en wanneer is iets creatiefs. Hoe moet je dit nu van elkaar scheiden? Als ik het heb begrepen is cultureel iets zonder winst en is creatieve industrie dus iets waar het grove geld wordt verdiend. En de laatste heeft vooral steun nodig bij het starten. Hoe staat OpenStreetMap daar dan in? Zijn we een cultureel fenomeen omdat we elkaar helpen aan data zonder er aan te verdienen?

D66 doet het niet zelf
Het valt op hoe politieke partijen totaal niet op de hoogte zijn wat er in den lande gebeurt. De overheid moet samenwerking tussen de industrie stimuleren… uh… ja… ik zou zeggen stimuleer dan eerst eens wat bestaat en erg goed loopt, en internationale aandacht krijgt. Dus overheid: Doe het niet zelf!

Ik vind het ook raar dat wat betreft creatieve innovatie de Digitale Pioniers regeling van Kennisland niet voorbij heb horen komen. Een partij die al 10 jaar bestaat en morgen haar verjaardag viert, en vaak in de media komt is nogal moeilijk over het hoofd te zien. Overigens hoorde ik wel een aantal projecten zoals MultimediaN waarvan ik uit eerste hand weet dat daar zeker nuttige dingen gebeuren. Die worden overigens met de gas baten gefinancierd.

Illegaal stemmen op het CDA
Natuurlijk heb je altijd CDA kamerleden die het voor zich zelf gruwelijk verzieken. Neem nu bijvoorbeeld Nicolien. Nicolien vindt dat de creatieve industrie ernstig wordt benadeeld door het illegaal downloaden. Nu heb ik nooit de relatie gelegd tussen illegaal en downloaden, maar het schijnt een enorme strafrechtelijke dwaling te zijn. Zo erg zelfs dat Nicolien het direct zou willen verbieden. Je vraagt je af hoe een Weledelgestrenge, Weledelgeleerde Vrouwe in de rechten als in de kunstgeschiedenis zo op haar plaat kan gaan wat betreft het legaal foutloos vermenigvuldigen van informatie. Als de bijbel begin onze jaartelling op zo’n efficiënte manier verspreid had kunnen worden hadden we momenteel heel wat minder problemen gehad, om maar te zwijgen over de verloren gegane kunst in de afgelopen eeuwen door een aantal malloten die het op kerken en gebedshuizen hadden voorzien.

Dus voordat het te laat is en het illegaal is om je internet verbinding te gebruiken. Ga niet illegaal op het CDA stemmen, in dit geval doe je niet alleen de creatieve industrie ernstige schade toe maar ook jezelf.